NOT - projekty, projektowanie urbanistyczne, budowlane, technologiczne, wykonawcze
 

Naczelna Organizacja Techniczna

Rada Toruńska Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Toruński Klub Technika sp. z o.o.

 
historia usługi realizacje Rada FSNT NOT stowarzyszenia
 

Celem naszej działalności jest satysfakcja klienta poprzez oddanie do jego dyspozycji fachowej wiedzy i umiejętności naszych specjalistów oraz proponowanie najnowszych rozwiązań technicznych przyjaznych ludziom i środowisku naturalnemu.USŁUGI TECHNICZNE

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Wielobranżowe projekty budowlane obiektów mieszkaniowych, produkcyjnych, usługowych iużyteczności publicznej
 • Opinie iekspertyzy we wszystkich branżach technicznych
 • Inwestorstwo zastepcze inadzory techniczne
 • Przeglądy techniczne budynków w pełnym zakresie, wynikające z ustawy o Prawie Budowlanym (Dz.U. nr 89 poz. 414 oraz Dz.U.nr 74 poz. 8ł6)
 • Usługi geodezyjne, hydrologiczne igeotechniczne,
 • Ochrona środowiska igospodarka odpadami
 • Wycena maszyn iurządzeń
Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego:
 • projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane łącznie z doradztwem isprawowaniem nadzoru budowlanego
 • projektowanie technologiczne łącznie z doradztwem isprawowaniem nadzoru budowlanego dla: górnictwa, przemysłu, transportu, ochrony środowiska itp.
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich:
 • wykopy iwiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych ipodobnych
 • wiercenia poziome dla przeprowadzenia kabli lub drenów
Działalność geologiczno - poszukiwawcza:
 • Działalność geologiczna, hydrogeologiczna iposzukiwawcza
 • pomiary iobserwacje ziemi w celu zdobycia informacji dotyczącej struktur podziemnych i lokalizacji złóż ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych i innych minerałów.
Działalność geodezyjna i kartograficzna
 • wykonywanie pomiarów geodezyjnych, grawimetrycznych imagnetycznych na fizycznej powierzchni Ziemi
 • wykonywanie pomiarów geodezyjnych obiektów przemysłowych ibudowlanych
 • badania geodynamiczne
Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego. Prace w zakresie:
 • biologii
 • botaniki
 • zoologii
 • ochrony przyrody i środowiska naturalnego
 • innych nauk biologicznych
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
 • Sporządzanie planów gospodarki odpadami (wojewódzkich, powiatowych, gminnych)
 • Sporządzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przygotowanie w imieniu inwestora wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej ww program
 • Projekty budowlane składowisk odpadów
 • Sporządzenie instrukcji eksploatacji składowiska wraz z wnioskiem o zatwierdzenie instrukcji
 • Opracowanie technicznego sposobu zamknięcia składowiska wraz z harmonogramem działan związanych z rekultywacją
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
 • Sporządzenie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na:
  • szczególne korzystanie z wód
  • obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych
  • wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzen kanalizacyjnych
  • pobór wody
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
 • pomoc przy uzyskaniu przez prowadzącego instalacje pozwoleń (sporządzenie wniosku wraz z wymaganymi materiałami) na:
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • wytwarzanie odpadów
  • emitowanie hałasu
  • emitowanie pól elektromagnetycznych
 • Przygotowanie wniosku do uzyskania pozwolenia zintegrowanego wraz z uzyskaniem pozwolenia z właściwego organu
 • Przygotowanie wniosku o ustalenie programu dostosowawczego dla prowadzących instalację zaliczoną do przedsiewzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko objetych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Wykonywanie:
 • pomiarów natężenia hałasu
 • pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza
 • pomiarów jakościowych i ilościowych wód podziemnych
 • sporządzanie projektów rekultywacji terenów wraz z uzgadnianiem warunków rekultywacji z organem ochrony środowiska w imieniu Inwestora
 • sporządzanie programów ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym
 • sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko
 • sporządzanie przeglądów ekologicznych
 • sporządzanie dokumentacji geologiczno - inżynierskich
 • sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych
 • sporządzanie dokumentacji geotechnicznych
 • sporządzanie wniosku wraz z przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji pozwolenie na budowe dla przedsiewziea mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  • wymagających przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  • mogących wymagaa przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem ww decyzji
 • sporządzanie wniosku wraz z przygotowaniem materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej wydanej zgodnie z ustawa z dnia 10.04.200ł r.
 • sporządzanie projektów inwentaryzacji zieleni, projektów wycinki, projektów zieleni
 • wykonywanie projektów budowlanych w branży sanitarnej, elektrycznej, drogowej, architektonicznej
 • doradztwo w zakresie przepisów wynikających z ustaw "Prawo ochrony środowiska", "Ustawy o odpadach", "Ustawy prawo wodne", "Prawo budowlane", "Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym".
Wycena maszyn i urządzen:
 • w celu ustalenia ceny rynkowej (dla firm produkcyjno usługowych)
 • w celu ustalenia wartości użytkowej i wartości odpisu amortyzacyjnego (dla firm produkcyjno usługowych)
 • w celu ustalenia stanu technicznego i wartości rynkowej (dla sądów i urzedów celnych)


SZKOLENIA I KURSY:

 • zarządzanie jakością
 • BHP dla pracowników i kierujących pracownikami
 • ochrona przeciwpożarowa
 • prawo budowlane w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • prawo ochrony środowiska
 • kurs przygotowujacy do egzaminów na uprawnienia energetyczne
 • kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napedem silnikowym
Szkolenia dla kadry zarządzającej:
 • zarzadzanie jakością
 • zarządzanie informacją
 • prawo handlowe
 • procedury realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego


TŁUMACZENIA:

Tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych z języka polskiego i odwrotnie na:
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
Tłumaczenia symultaniczne
Tłumaczenia pisemne z odwzorowaniem oryginału


USŁUGI PROMOCYJNE

 • projektowanie graficzne
 • wydawanie książek
 • wydawanie gazet
 • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 • promocja wyrobów
 • organizacja targów, wystaw, seminariów i konferencji
 • studio reklamy i fotografii reklamowej
 • Działalność usługowa związana z poligrafią pozostałą
 • tworzenie stron internetowych


SALE KONFERENCYJNE

 • Oferujemy do Panstwa dyspozycji 2 sale konferencyjne mieszczące od 15 do 50 osób. W pobliżu znajduje się baza hotelowa oraz parking. Zapewniamy również fachową obsługe sekretarską i cateringową. Usytuowanie Torunskiego Klubu Technika NOT w centrum zabytkowego Torunia daje możliwość zapoznania sie z bogata historią miasta, zapewnia także łatwy dostep do środków komunikacji (dworzec PKP i PKS ok. 100 metrów).

Toruński Klub Technika NOT sp. z o.o.
ul. Piernikarska 6
87-100 Toruń
not@not.torun.pl
tel./fax (0-56) 652 24 00, 652 23 22