NOT - projekty, projektowanie urbanistyczne, budowlane, technologiczne, wykonawcze
 

Naczelna Organizacja Techniczna

Rada Toruńska Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Toruński Klub Technika sp. z o.o.

 
historia usługi realizacje Rada FSNT NOT stowarzyszenia
 

Celem naszej działalności jest satysfakcja klienta poprzez oddanie do jego dyspozycji fachowej wiedzy i umiejętności naszych specjalistów oraz proponowanie najnowszych rozwiązań technicznych przyjaznych ludziom i środowisku naturalnemu.W okresie swojej działalności zrealizowaliśmy kilka tysięcy zleceń eksperckich, projektowych, wykonawczych i tłumaczeń. W tym czasie daliśmy się poznać jako solidny partner, a proponowane przez nas rozwiązania cieszyły się uznaniem klientów, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia

USŁUGI PROJEKTOWE

Zarząd Miasta Torunia:
 • kolektor A+B Toruń: "Analiza techniczno-ekonomiczna i przyrodnicza dla rozpatrywanych wersji tras projektowanego kolektora A+B"
 • kolektor A+B Toruń: "Projekt budowlany kolektora DN 1600 mm, budowanego po raz pierwszy w kraju metodą mikrotunelingu"
 • kolek deszczowy ul. Okrę¿na, Morycińskiego i Polna w Toruniu: "Projekt budowlany kolektora deszczowego DN 1600 - 1800 mm, dł. 3430 m"
 • kolektor sanitarny i deszczowy przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu: "Projekt budowlany kolektorów: sanitarnego DN 600 - 800 mm, dł. 1850, deszczowego DN 1200 - 1400 mm, dł. 1660 m"
 • wysypisko odpadów komunalnych w Toruniu: "Projekt budowlany drogi technologicznej na wysypisku odpadów komunalnych"
 • Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu: "Projekt budowlano-wykonawczy na budowę placu utwardzonego dla gospodarki osadowej wraz z oświetleniem i ogrodzeniem i wykonanie hali przerobu osadów"
 • kolektor deszczowy, sanitarny i wodociągowy na Osiedlu Grębocin-Bielawy, Toruń: "Opracowanie koncepcji drogowej i uzbrojenia wodno-kanalizacyjnej oraz opracowanie projektu budowlanego uzbrojenia wodno - kanalizacyjnego Osiedla Mieszkaniowego Grębocin-Bielawy"
 • projekt budowlany "Przejście kolektorem deszczowym przez Wisłę metodą bezwykopową i przewiertu horyzontalnego"
 • "Koncepcja drogowa i projekt budowlany uzbrojenia wodno - kanalizacyjnego dla dzielnicy Podgórz-Stawki oraz w rejonie ul. Letniej"
 • "Projekt budowlany kolektora sanitarnegio i deszczowego w ul. Poznańskiej na odcinku od. ul. Wiślanej do ul. Hallera w Toruniu metodą bezwykopową"
 • Budowa kolektora deszczowego KV na odcinku w ul. Morycińskiego i ul. Polnej
 • projekt budowlany kolektorów deszczowego, sanitarnego i wodociągowego dla Osiedla Grębocin-Bielawy, Toruń: "Opracowanie koncepcji drogowej i uzbrojenia wodno - kanalizacyjne"
 • rozwiązanie projektowe kolizji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sieradzkiej
 • projekt wymiany gazociągu wraz z przyłączami w ul. Podmurnej
 • projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Kaszczorek
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu:
 • ulice Jagodowa, Malinowa, Orzechowa, Wiosenna, Jesienna w Toruniu: "Projekty budowlane dla ulic, zmiany nawierzchni ulic, zabezpieczenia sieci gazowej i odwodnienia dróg"
 • "Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji Szosy Chełmińskiej na odcinku od ul. Jeleniej do granic administracyjnych miasta"
 • program inwestycyjny i modernizacyjny ulic układu podstawowegoi uzupełniającego na terenie Miasta Torunia obejmującego ulice krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz projektowane - objęte Planem Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia,
 • projekt budowlano-drogowy Toruń, ul. Ligi Polskiej
ZRUG Toruń SA:
 • Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji WRGJ - Włocławek: "Projekt budowlany remontu gazociągu DN 500 mm metodą przewiertu horyzontalnego"
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:
 • Dom Towarowy "Flis" w Toruniu: "Projekt budowlany modernizacji domu towarowego"
Urząd Gminy w Płuznicy:
 • projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej Orłowo - Ostrowo - Płużnica


INWESTORSTWO ZASTĘPCZE I NADZORY TECHNICZNE

Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Toruniu:
 • Dom Pomomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce i w Dobrzejewicach: "Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego na budowach Domów Pomocy Społecznej"
Kuratorium Oświaty w Toruniu:
 • Zespół Szkół Specjalnych w Chełm¿y: "Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego przy adaptacji pawilonu handlowego na Zespół Szkół Specjalnych"
Zarząd Miasta Grudziądza:
 • wysypisko komunalne w Grudziądzu: "Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego przy wykonaniu instalacji utylizacji gazu i przekształcania go w energię elektryczną"
Zarząd Miasta Torunia:
 • Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu: "Nadzór inwestorski bran¿y budowlanej nad budową wydzielonych komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków"
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu:
 • przeglądy techniczne budynków, wynikające z wymogów prawa budowlanego


GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zarząd Miasta Golubia-Dobrzynia:
 • "Projekt budowlany wysypiska w miejscowości Białkowo"
 • program ochrony środowiska dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego i gmin
Zarząd Miasta Grudziądza:
 • "Projekt budowlany rekultywacji wysypiska komunalnego w Grudziądzu"
Zarząd Gminy Świecie n/Osą:
 • "Projekt budowlany wysypiska odpadów komunalnych w Świeciu n/Osą"
Zarząd Miasta i Gminy Łasin:
 • Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Łasin: "Projekt budowlany 38 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Zawada, Zawadzka Wola, Huta Strzelce"
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu:
 • wysypisko odpadów komunalnych w Toruniu: "Badanie składu i ilości oraz pomiary i opracowanie wskaźników nagromadzenia stałych odpadów komunalnych dla miasta Torunia"
 • wykonanie pomiarów i obliczenia wskaźników nasypowych i nagromadzenia stałych odpadów komunalnych
 • sporządzenie przeglądu ekologicznego i przeprowadzenie badań środowiskowych
Zarząd Miasta Torunia:
 • wysypisko odpadów komunalnych w Toruniu: "Wykonanie jako Generalny Realizator Inwestycji modernizacji wysypiska odpadów komunalnych: budowa niecki składowej 1,8 ha zabezpieczonej folią HDPE i rekultywacja 1,6 ha wylewisk płynnych odpadów przemysłowych I klasy toksyczności"
 • wysypisko odpadów komunalnych w Toruniu: "Projekt budowlany modernizacji wysypiska i budowa jako Generalny Realizator Inwestycji śluzy dezynfekcyjnej, wagi technologicznej oraz systemu podczyszczania odcieków z wysypiska"
Zarząd Powiatu Toruńskiego:
 • program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu toruńskiego i 9 gmin
Zarząd Miasta Brodnicy:
 • "Projekt budowlany rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Podgórz"
 • aktualizacja projektu budowlanego - rozbudowa składowiska odpadów dla Brodnicy
Zarząd Miasta Golubia - Dobrzynia:
 • wysypisko odpadów komunalnych w Golubiu - Dobrzyniu: "Projekt budowlany rekultywacji wysypiska i wykonanie jako Generalny Realizator Inwestycji rekultywacji wysypiska"
Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Toruń:
 • Zbiornik ścieków ropopochodnych na terenie zakładu: "Opracowanie technologii i utylizacja ścieków ropopochodnych w ilości ponad 10.000 m3"
PGNiG S.A. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy:
 • Rejon Gazowniczy w Toruniu i Inowrocławiu: "Opracowanie technologii i utylizacja ścieków powstałych po procesach odgazowania węgla"
Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski:
 • program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla województwa kujawsko-pomorskiego
 • prognoza oddziaływania na środowisko dla programu gospodarki odpadami dla województwa kujawsko-pomorskigo


INNE USŁUGI

Zakład Porodukcyjny "Elmas" w Toruniu:
 • wdra¿anie w okresie rocznym norm ISO 9000 w firmie
Geofizyka Toruń SA:
 • wieloletnia umowa na tłumaczenie specjalistycznych tekstów technicznych
Rejonowe Urzędy Pracy w Toruniu i Chełmży:
 • specjalistyczne kursy eksploatacji i obsługi urządzeń dźwigowych i wózków spalinowych

Toruński Klub Technika NOT sp. z o.o.
ul. Piernikarska 6
87-100 Toruń
not@not.torun.pl
tel./fax (0-56) 652 24 00, 652 23 22